Nieuwe wet over de aanwijzing van de wettelijke erfgenamen als begunstigden

5
Reageer
Op 24 februari 2012 is een nieuwe wet gepubliceerd waardoor de begunstiging van de ‘wettelijke erfgenamen’ gelezen zal worden als de ‘nalatenschap’. Deze wet gaat in op 5 maart 2012. Lees hier wat dit betekent voor uw lopende en uw nieuwe contracten.

Waarom deze wijziging?
Bedoeling van deze wetswijziging is dichter aan te sluiten bij de wens van de erflater en te vermijden dat een ver familielid als wettelijke erfgenaam voorrang krijgt op de persoon die de erflater in zijn testament heeft aangeduid.

Wat is het verschil tussen het begunstigen van de ‘wettelijke erfgenamen’ en het begunstigen van ‘de nalatenschap’?

Wettelijke erfgenamen:
Er wordt enkel rekening gehouden met de erfgenamen met een wettelijk erfrecht. Elke persoon die wettelijk erft (of zou erven), ontvangt een gelijk deel van de levensverzekering. De erflater kan hier geen invloed op uitoefenen en een testament speelt hierin geen enkele rol.

Nalatenschap:
De levensverzekering volgt de verdeling van de erfenis. Indien er een testament werd opgemaakt, wordt hier rekening mee gehouden. De erflater kan dus een invloed uitoefenen op deze verdeling via een testament.

Hieronder een voorbeeld van het verschil tussen wettelijke erfgenamen en nalatenschap:
Een erflater woont feitelijk samen, met alleen nog een neef als ver familielid. Naast een levensverzekering is er ook een testament waarin de levenspartner alles krijgt.
De begunstigingsclausule vermeldt ‘de wettelijke erfgenamen’: De levensverzekering wordt uitgekeerd aan de neef.
De begunstigingsclausule vermeldt ‘de nalatenschap’: De levensverzekering wordt uitgekeerd aan de levenspartner.
Zoals in de intro van dit bericht vermeld, interpreteert de nieuwe wet de begunstiging van ‘de wettelijke erfgenamen’ als ‘de nalatenschap’. Wil een verzekeringnemer toch letterlijk ‘de wettelijke erfgenamen’ begunstigen en niet ‘de nalatenschap’, dan kan dit door in de polis, bij de begunstiging, een specifieke clausule op te nemen. Dergelijke clausule wordt enkel geregistreerd op specifieke vraag van de verzekeringnemer.

Impact op de nieuwe levensverzekeringen (afgesloten vanaf 5 maart 2012)?
Algemeen
Deze wet is onmiddellijk van toepassing op alle levensverzekeringen afgesloten vanaf 5 maart 2012. Hierdoor wordt de begunstigingsclausule ‘de wettelijke erfgenamen’ gelezen als ‘de nalatenschap’.

Particuliere levensverzekeringen
Al geruime tijd (2009) hanteert Fidea voor particulieren niet meer de standaardclausule waarin 'wettelijke erfgenamen' voorkomt. De verzekeringnemer kan, indien hij dit wenst, nog kiezen voor begunstiging van de ‘wettelijke erfgenamen’. In dat geval zal de polisdienst een aangepaste begunstigingsclausule ingeven in de polis.

Groepsverzekeringen
De ‘wettelijke erfgenamen’ specifiek opnemen als begunstigde in een polis groepsverzekering / IPT komt nauwelijks voor. In de algemene voorwaarden van deze producten, vinden we het begrip ‘wettelijke erfgenamen’ wel terug. In de cascade van de begunstiging bij overlijden staan ‘de wettelijke erfgenamen’ op de zesde plaats. Dit betekent dat de wettelijke erfgenamen de begunstigden van de polis zijn indien de verzekerde geen echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner heeft en er geen kinderen, ouders, broers of zussen of aangeduide begunstigde is. Een situatie die zich in de praktijk allicht zelden of nooit voordoet.
De verzekerde kan, indien hij dit wenst, nog kiezen voor begunstiging van de “wettelijke erfgenamen”. In dat geval zal de polisdienst een aangepaste begunstigingsclausule opnemen in de polis.

Impact op de lopende levensverzekeringen (afgesloten vóór 5 maart 2012)
Voor de lopende verzekeringscontracten, afgesloten voor 5 maart 2012 voorziet de wet in een overgangsperiode van 2 jaar. In tegenstelling tot de nieuwe contracten, is de wet hier dus niet onmiddellijk van toepassing. Voor de lopende levensverzekeringen zal de gewijzigde interpretatie dus toegepast worden vanaf 5 maart 2014. Contracten die wat begunstiging betreft geen vermelding ‘de wettelijke erfgenamen’ hebben, ondervinden geen invloed van deze wet.

Bron: Fidea

Vindt u het artikel interessant? Geef uw score
(12 stemmen, gemiddeld 4.92 van de 5)


Categorie: Algemeen nieuws over verzekeren